Adunarea Generala a Actionarilor

În condiţiile în care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acţionar majoritar interesele acesteia în Adunarea Generală a Acţionarilor vor fi reprezentate de persoana mandatată de Directorul General al Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Reprezentanţii în Adunarea Generală a Acţionarilor sunt numiţi şi revocaţi astfel:

– prin mandat emis de Directorul General al Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., acţionar majoritar;
– prin mandat emis de Preşedintele Uniunii Sindicatelor Miniere Oltenia.

Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă de către Consiliul de Administraţie ori de câte ori este necesar.
Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii MEDSERV MIN S.A. este organul de conducere care decide asupra activităţii şi politicii economice a societăţii.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii MEDSERV MIN S.A. are următoarele atribuţii principale:

(a) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie sau după caz de cenzori;
(b) aprobă repartizarea profitului conform legii;
(c) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor deţinute, pentru restructurare şi dezvoltare;
(d) aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli şi după caz, programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;
(e) numeşte, revocă preşedintele Consiliului de Administraţie şi stabileşte indemnizaţia acestuia;
(f) numeşte, revocă şi stabileşte remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie;
(g) numeşte, revocă şi stabileşte renumeraţia cenzorilor;
(h) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor;
(i) hotărăşte gajarea unor puncte de lucru ale Societăţii MEDSERV MIN S.A.