Consiliul de administratie

Societatea MEDSERV MIN S.A. este administrată, în sistem unitar de Consiliul de Administraţie compus din 5 (cinci) membri.
Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi revocaţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în baza mandatului emis. Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi pentru o perioadă pe 4 (patru) ani.

Consiliul de Administraţie este prezidat de un preşedinte ales de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

Consiliul de Administraţie al Societăţii MEDSERV MIN S.A. are următoarele atribuţii:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar preventiv şi aprobarea planificării financiare;
c) numirea, revocarea şi stabilirea remuneraţiei directorilor conform legislaţiei în vigoare;
d) stabilirea atribuţiilor şi sarcinilor directorilor conform reglementărilor şi legislaţiei în vigoare;
e) întocmirea raportului anual cu privire la activitatea Societăţii MEDSERV MIN S.A., precum şi situaţia financiară, prezentarea către Adunarea Generală a Acţionarilor în vederea aprobării acestora;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei;
g) aprobarea Contractul Colectiv de Muncă al societăţii;
h) aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern;
i) aprobarea Programului de achiziţii şi Programul de Investiţii pentru anul următor;
j) aprobarea rezultatelor inventarierii anuale;
k) aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe;
l) constituirea şi utilizarea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli precum şi trecerea pe cheltuieli nedeductibile a sumelor imposibil de recuperat sau a căror recuperare nu poate fi realizată în condiţii economice de eficienţă;
m) avizarea organigramei şi ştatului de funcţii al societăţii;
n) avizarea proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli pe anul următor – înainte de începerea unui nou exerciţiu financiar – şi înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor;
o) rezolvarea oricăror alte probleme cu care a fost însărcinat de Adunarea Generală a Acţionarilor.