Comisia de cenzori

Componenta Comisiei de Cenzori

– Bain Ion
2018 – declaratie de avere, declaratie de interese
2017 – declaratie de avere, declaratie de interese

– Ijac Daniel 
2018 – declaratie de avere, declaratie de interese
2017 – declaratie de avere, declaratie de interese

– Nicolita Carmen Amelia 
2018 – declaratie de avere, declaratie de interese
2017 –declaratie de avere, declaratie de interese

– Iosu Benonii – Viorel 
2018 – declaratie de avere, declaratie de interese
2017 – declaratie de avere, declaratie de interese

– membru supleant al comisiei de cenzori

Cenzorii se aleg la început de adunarea constitutivă. Durata mandatului lor este de 3 (trei) ani şi pot fi realeşi.
Cenzorii trebuie să-şi exercite personal mandatul lor.
Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau expert contabil.
Consiliul de Administraţie înregistrează la Registrul Comerţului orice schimbare a persoanelor cenzorilor.
În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetarea sau renunţarea la mandat a unui cenzor, supleantul îl înlocuieşte.
Dacă, în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc alte persoane în locurile vacante, până la întrunirea celei mai apropiate Adunări Generale.
În cazul în care nu mai rămâne în funcţie niciun cenzor, administratorii vor convoca de urgenţă Adunarea Generală, care va proceda la numirea altor cenzori.

Răspunderea comisiei de cenzori

Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea societăţii, să verifice dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt ţinute regulat şi dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Despre toate acestea, precum şi asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situaţiile financiare şi repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta Adunării Generale un raport amănunţit.

Cenzorii vor delibera împreună, ei însă vor putea face, în caz de neînţelegere, rapoarte separate, care vor trebui să fie prezentate Adunării Generale.
Adunarea Generală poate aproba situaţiile financiare anuale numai dacă acestea sunt însoţite de raportul cenzorilor.

Cenzorii vor aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului de Administraţie neregulile în administraţie şi încălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţa Adunării Generale.

Cenzorii au dreptul să obţină în fiecare lună de la administratori o situaţie despre mersul operaţiunilor.

Este interzis cenzorilor să comunice acţionarilor în particular sau terţilor datele referitoare la operaţiunile societăţii, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

Orice acţionar are dreptul să reclame cenzorilor faptele despre care crede că trebuie cenzurate, iar aceştia le vor avea în vedere la întocmirea raportului către Adunarea Generală.

În cazul în care reclamaţia este făcută de acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social sau o cotă mai mică, cenzorii sunt obligaţi să o verifice. Dacă vor aprecia că reclamaţia este întemeiată şi urgentă, sunt obligaţi să convoace imediat Adunarea Generală şi să prezinte acesteia observaţiile lor. În caz contrar, ei trebuie să pună în discuţie reclamaţia la prima Adunarea Generală şi trebuie să ia o hotărâre asupra celor reclamate.

Cenzorii, pentru obligaţiile impuse de lege, vor putea lucra separat.

Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.

Cenzorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:
a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
b) existenţa reală a dividendelor plătite;
c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale;
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi Actul Constitutiv le impun.

Acţiunea în răspundere contra cenzorilor, pentru daune cauzate societăţii de aceştia prin încălcarea îndatoririlor lor faţă de societate, aparţine Adunării Generale, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală desemnează cu aceeaşi majoritate persoana însărcinată să exercite acţiunea în justiţie.

Dacă Adunarea Generală decide să pornească acţiune în răspundere contra cenzorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii şi Adunarea Generală, va proceda la înlocuirea lor.