Anunt privind demararea procedurii de selectie a pozitiei de Director Executiv (General)

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Medserv Min SA prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare., organizează procedura de selecţie pentru pozitia de Director Executiv al Societăţii Comerciale MEDSERV MIN S.A., în conformitate cu Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Condiţii de participare
Pentru a se înscrie la selecţie, candidaţii trebuie să îndeplinească atât condiţiile generale, cât şi condiţiile specifice, astfel:

Condiţii generale
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);
c) experienta in profesie / experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere/coordonare in cadrul unor intreprinderi publice ori societati din sectorul privat, pe parcursul a minim 5 ani;
d) cunoaşterea legislaţiei, în special: OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011, Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, Ordonanţa nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale; Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu completările şi modificările ulterioare;
e) sa aiba capacitatea de analiza si sinteza, gandire strategica, abilitati de comunicare, capacitate de luare a deciziilor;
f) capacitate deplină de exerciţiu;
g) stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
h) nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie de conducere/coordonare din cadrul unor intreprinderi publice ori societati din sectorul privat ; nu le-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 5 ani; nu a fost revocat in ultimii 5 ani din functii de conducere ale unei intreprinderi publice ori societati din sectorul privat care se incadreaza in prevederile art.1 al OUG 109/2011 actualizata;
i) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil/ă cu exercitarea funcţiei;
j) nu a fost condamnat/ă pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;
k) nu se afla in conflict de interese sau incompatibilitate;
l) nu a desfasurat activitati de politie politică, asa cum este definită prin lege;
a) indeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 111/2016 si de Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 722/2016.

Condiţii specifice
a) studii superioare de lungă durată, economice, juridice, medico-sanitare sau tehnice, absolvite cu diplomă de licenţă;
b) cunoasterea proceselor (procedurilor) tehnologice/operaţionale din domeniul medical
Criterii de selecţie
I. COMPETENTE
I.1. Competente specifice sectorului
I.1.1. Experienţă relevantă în domeniul medical – constituie avantaj
I.1.2. Cunoaşterea proceselor (procedurilor) tehnologice/operaţionale din domeniul medical
I.2. Competente profesionale de importanţă strategică
I.2.1. Viziune şi planificare strategică
I.2.2. Capacitate de luare a deciziilor şi de evaluare a impactului acestora asupra întreprinderii şi angajaţilor acesteia
I.2.3. Legislaţie
I.2.4. Finanţe şi contabilitate
I.3. Guvernanţa corporativă
I.3.1. Cunoştinţe de guvernanţă corporativă
I.3.2. Monitorizarea performanţei
I.4. Social şi personal
I.4.1. Abilităţi de comunicare şi negociere
I.4.2. Capacitate de analiză şi sinteză
I.4.3. Abilităţi de relaţionare
I.5. Internaţional- constituie avantaj
I.5.1. Participarea în organizaţii internaţionale/europene constituite în domeniul medical şi alte domenii relevante
II. Trăsături
II.1. Integritate şi reputaţie
II.2. Independenţă
II.3. Expunere politică
II.4. Aliniere cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor
III. Condiţii prescriptive şi proscriptive
III.1. Experienţă în profesie/activitatea de consultanta in management sau conducere/coordonare in cadrul unor intreprinderi publice ori societati din sectorul privat .
Documentele necesare pentru depunerea candidaturii:
1. Opis al documentelor;
2. C.V. în format Europass;
3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
4. Copii autentificate după documentele care atestă nivelul studiilor, si dupa caz documente care certifică efectuarea unor specializări şi dovedesc îndeplinirea condiţiilor generale si specifice asa cum vor fi formulate in anuntul de selectie;
5. Cel puţin două referinţe/recomandări relevante din partea unor persoane cu funcţii de conducere cu care candidatul a lucrat/colaborat în ultimii 5 ani – acestea vor conţine datele de contact (adresa de e-mail şi/sau număr de telefon) ale persoanei care oferă recomandarea;
6. Adeverinţa medicală prin care să se facă dovada că persoana este aptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei pentru care candidează;
7. Adeverinţă/dovada de la locul/locurile de muncă unde candidatul si-a exercitat profesia / a dobandit experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere/coordonare in cadrul unor intreprinderi publice ori societati din sectorul privat , pe parcursul a minim 5 ani
8. Declaratie pe propria raspundere ( Formular 1)
9. Declaratie de interese( Formular 2)
10. Cazier judiciar ;
11. Copie dupa Situaţiile financiare (bilanţ, cont de profit şi pierdere şi note explicative, înregistrate la DGFP) ale agentului economic din al cărui management a făcut parte candidatul, aferente unui numar de cel putin 2 exerciţii financiare consecutive prin care sa se demonstreze ca agentul economic a inregistrat performante financiare .

Depunerea candidaturilor
a. Termenul limită pentru depunerea/transmiterea dosarului de candidatură este 24.11.2017, ora 15:00;
b. Informaţii suplimentare se pot solicita la numărul de telefon 0372790149 sau prin email: contact@medservminsa.ro;
c. Documentele se vor transmite în plic sigilat cu menţiunea „ Candidat pentru pozitia de Director Executiv” la registratura S.C. Medserv Min S.A. din str. Calea Severinului, nr.38 A, Târgu Jiu, jud. Gorj.
d. Netransmiterea în termenul indicat a tuturor documentelor solicitate, atrage după sine excluderea din procedura de recrutare şi selecţie;
e. Prin transpunerea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele personale să le fie procesate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie;
f. Comitetul de Nominalizare si Remunerare îşi rezervă dreptul de a intervieva numai candidaţii selectaţi şi de a renunţa la procesul de selecţie oricând pe parcursul derulării procedurii;
g. Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experienţa lor sau statutul profesional.

Download:

  1. Etape si termene completate in conformitate cu componenta integrala privind continuarea derularii selectiei candidatilor pentru postul de Director Executiv la S.C. Medserv Min S.A.
  2.  Formulare anunt
  3. Adresa decalare termen
  4. ADRESA TERMEN DECLARATIE DE INTENTIE – DIRECTOR EXECUTIV

Comments are closed.